สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท เก็ทเอ็ดดุเคชั่น แอนด์ ทราเวล จำกัด
28 สุขุมวิท 48  พระโขนง คลองเตย  กรุงเทพ 10110
Tel: 092-456-5425

กำหนดการรับสมัคร

ส่งเอกสารทั้งหมดก่อนสิ้นเดือม เมษายน ของแต่ละปีเพื่อเข้าเรียนเดือน กันยายน ของปีนั้น
** ทราบผลการยื่นทุนภายใน 2-4 สัปดาห์หลังส่งเอกสารสมัครทุน **

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุตั้งแต่ 17 – 35 ปี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง

2. สัญชาติไทย

3. ผู้ที่กำลังศึกษาปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุนเรียนต่อปริญญาตรี)

4. ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ทุนเรียนต่อปริญญาโท)

** รับเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป (ควรมี HSK 4 หรือพื้นฐานภาษาจีน แต่ถ้าไม่มีก็สมัครได้ แต่อาจต้องเรียนปรับภาษาจีน 1 ปี)

** เป็นทุนให้เปล่า ไม่ต้องกลับมาใช้ทุน

** ต้องรักษาระดับการศึกษา 60% และมีความประพฤติดีตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน มิเช่นนั้นอาจถูกตัดสิทธิการรับทุนในปีถัดไป

เอกสารการสมัคร