Guangzhou Huamei School

โรงเรียน Guangzhou Huamei International School เริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ.1993 โรงเรียนฯเป็นโรงเรียนสองภาษาภาษาจีนและภาษาอังกฤษระดับสากล มีทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนปลายอินเตอร์

 

เปรียบเทียบ

Additional Info

Additional information

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนGuangzhou Huamei School

เมือง

กวางโจว หรือ กวางเจา เป็นเมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง และเป็นเมืองใหญ่สุดทางภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

จำนวนนักเรียน

3,000 คน

การเดินทาง

จากสนามบิน เดินทางด้วยรถ Taxi ประมาน 35 นาที หรือ นั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน Subway Line 3 ลงสถานี chanban แล้วต่อรถโดยสาร

วิชาที่เปิดสอน *

ติดต่อสอบถาม GET Education

ที่พัก *

ติดต่อสอบถาม GET Education

ช่วงเวลาเปิดเทอม

Semester 1: starts on 1 September Semester 2: starts on 1 March

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

ติดต่อสอบถาม GET Education