James Hargest College

เปรียบเทียบ

Additional Info

Additional information

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมือง Invercargill มีความพร้อมด้านบุคคลากร อาคารเรียน กำลังการสนับสนุน ประวัติทางวิชาการ

เมือง

Invercargill