โรงเรียนมัธยมคิทซิลาโน่ Kitsilano Secondary School

Additional Information

เมือง

Vancouver

จำนวนนักเรียน

~ 1,600

การเดินทาง

Airplane, Bicycle, Bus, High Speed Train, Private Car, Subway, Taxi, Train, Walk

วิชาที่เปิดสอน *

ติดต่อสอบถาม GET Education

ที่พัก *

Homestay

ช่วงเวลาเปิดเทอม

เทอม 1 (กันยายน – ธันวาคม), เทอม 2 (มกราคม – มิถุนายน)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 350,000 บาท / ปี

ตั้งอยู่ในย่านพักอาศัยชุมชนคิทซิลาโน่ มีนักเรียนประมาณ 1,525 คน มีการเรียนการสอนด้านวิชาการ และด้านกีฬาที่เข้มข้น มีบรรยากาศที่ อบอุ่นเป็นมิตร และมีความร่วมมือร่วมใจ นักเรียนสามารถเลือกเรียนจากโปรแกรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการสอนเป็นภาษา ฝรั่งเศส (French Immersion) หลักสูตรวิชาการที่เข้มข้น หรือหลักสูตร การกีฬา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนเกรด 12 ในการสอบภาคสุดท้ายของกระทรวงศึกษาธิการ สูงกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานของเมืองและจังหวัด วิชาเลือกที่เปิดสอนได้แก่ ดนตรี ศิลปะ การแสดง กราฟฟิกดีไซน์ แอนิเมชั่น และธุรกิจด้านการศึกษา

หลักสูตร

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาของมณฑลบริติชโคลัมเบีย

  • เกรด 8-12 (อายุ 13 ปีขึ้นไป)
  • ขนาดชั้นเรียน : นักเรียนจำนวน 20-30 คน
  • ขนาดโรงเรียน : นักเรียนประมาณ 1,500 คน
  • สัดส่วนนักเรียนต่อคุณครู :นักเรียน 20-30 คนต่อคุณครู 1 คน
  • ปีการศึกษา : เดือนกันยายนถึงเดือนมิถุนายน
  • การศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย : นักเรียนของโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษาเกรด 12 มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเรียนต่อ ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันที่สูงกว่า ระดับมัธยมศึกษาได้

ที่พักอาศัยแบบโฮมสเตย์

ทางโรงเรียนมีการให้บริการจัดหาโฮมสเตย์สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวชาวแคนาดาในขณะศึกษาอยู่ที่โรงเรียนของเรา

  • นักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรม การใช้ชีวิต ประเพณี จาการอยู่อาศัยกับครอบครัวชาวแคนาดา
  • การพักแบบโฮมสเตย์ นักเรียนจะได้ห้องพักส่วนตัว พร้อมโต๊ะทำงาน และอาหารสามมื้อด้วยราคาที่เหมาะสม
  • ผู้ให้บริการโฮมสเตย์สามารถให้บริการเป็นผู้ปกครองนักเรียน (Custodianship)
  • นักเรียนสามารถสมัครเข้าโปรแกรมโฮมสเตย์หลังจากได้รับจดหมายตอบรับการเข้าเรียนจาก โรงเรียน

 

วิชาเลือกที่น่าสนใจ