โรงเรียนมัธยมพอยท์ เกรย์ Point Grey Secondary School

Additional Information

เมือง

Vancouver

จำนวนนักเรียน

~ 1,200

การเดินทาง

Airplane, Bicycle, Bus, High Speed Train, Private Car, Subway, Taxi, Train, Walk

วิชาที่เปิดสอน *

ติดต่อสอบถาม GET Education

ที่พัก *

Homestay

ช่วงเวลาเปิดเทอม

เทอม 1 (กันยายน – ธันวาคม), เทอม 2 (มกราคม – มิถุนายน)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 350,000 บาท / ปี

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์มาก ล้อมรอบด้วยลู่วิ่งและสนามกีฬา สนามเทนนิส และลานน้ำแข็ง นักเรียนประมาณ 1,340 คน มาจากหลากหลายวัฒนธรรม ร่วมศึกษาด้านวิชาการ การกีฬา ศิลปะการแสดง (performing arts) และการฝึกความเป็นผู้นำ (leadership) โปรแกรมด้านภาษาศาสตร์ ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่นและ ภาษาสเปน โรงเรียนมีการสอนวิชาแคลคูลัส ทัศนศิลป์ (visual art) และการออกแบบ การแสดง การออกแบบเวที การร้องประสานเสียง และวงดนตรี

หลักสูตร

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาของมณฑลบริติชโคลัมเบีย

  • เกรด 8-12 (อายุ 13 ปีขึ้นไป)
  • ขนาดชั้นเรียน : นักเรียนจำนวน 20-30 คน
  • ขนาดโรงเรียน : นักเรียนประมาณ 1,340 คน
  • สัดส่วนนักเรียนต่อคุณครู :นักเรียน 20-30 คนต่อคุณครู 1 คน
  • ปีการศึกษา : เดือนกันยายนถึงเดือนมิถุนายน
  • การศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย : นักเรียนของโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษาเกรด 12 มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเรียนต่อ ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันที่สูงกว่า ระดับมัธยมศึกษาได้

ที่พักอาศัยแบบโฮมสเตย์

ทางโรงเรียนมีการให้บริการจัดหาโฮมสเตย์สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวชาวแคนาดาในขณะศึกษาอยู่ที่โรงเรียนของเรา

  • นักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรม การใช้ชีวิต ประเพณี จาการอยู่อาศัยกับครอบครัวชาวแคนาดา
  • การพักแบบโฮมสเตย์ นักเรียนจะได้ห้องพักส่วนตัว พร้อมโต๊ะทำงาน และอาหารสามมื้อด้วยราคาที่เหมาะสม
  • ผู้ให้บริการโฮมสเตย์สามารถให้บริการเป็นผู้ปกครองนักเรียน (Custodianship)
  • นักเรียนสามารถสมัครเข้าโปรแกรมโฮมสเตย์หลังจากได้รับจดหมายตอบรับการเข้าเรียนจาก โรงเรียน

วิชาเลือกที่น่าสนใจ