Gore High School

Additional Information

เมือง

Gore

การเดินทาง

Bicycle, Bus, Private Car, Taxi

ที่พัก *

Homestay

ช่วงเวลาเปิดเทอม

เทอม 1 (กุมภาพันธ์ – เมษายน), เทอม 2 (เมษายน – มิถุนายน), เทอม 3 (กรกฎาคม – กันยายน), เทอม 4 (ตุลาคม – ธันวาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 500,000 บาท / ปี

Gore High School
เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาระดับสูง อาจารย์ทุกท่านพร้อมที่จะทำให้นักเรียน “เรียนรู้ที่จะสร้างความแตกต่าง” โรงเรียนให้ความสำคัญกับมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศนิวซีแลนด์ และมุ่งมั่นที่จะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีไว้ ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะสร้างรากฐานให้กับนักเรียนปัจจุบันในแบบร่วมสมัย ให้โอกาสนักเรียนทุกคนได้แสดงความสามารถที่แท้จริงของตัวเอง และดำเนินตามสิ่งที่ตัวเองคาดหวังไว้ ให้อิสระในการเรียนรู้ เติบโต พร้อมกับความเชื่อมั่นในตนเอง เตรียมพร้อมสำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน