James Hargest College

Additional Information

เมือง

Invercargill

การเดินทาง

Airplane, Bicycle, Bus, Private Car, Taxi

ที่พัก *

Homestay

ช่วงเวลาเปิดเทอม

เทอม 1 (กุมภาพันธ์ – เมษายน), เทอม 2 (เมษายน – มิถุนายน), เทอม 3 (กรกฎาคม – กันยายน), เทอม 4 (ตุลาคม – ธันวาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 600,000 บาท / ปี

James Hargest College
เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานในระดับสูงของประเทศนิวซีแลนด์ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ในขณะเดียวกันโรงเรียนยังเน้นให้นักเรียนมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทั้งทางด้านวัฒนธรรม ปรัชญา และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนให้กับนักเรียน ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดี โรงเรียนต้องการให้ช่วงเวลาแห่งการศึกษาเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด ด้วยการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทำให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนมากทุกปี และในปี 2009 มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาจำนวนทั้งหมด 17 ทุน ซึ่งสูงที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ นักเรียนที่ได้คะแนน Top Academic ก็อยู่ในโรงเรียนนี้เช่นกัน

Curriculum

มีวิชาหลักและวิชาเลือกให้นักเรียนได้เลือกเรียนมากมาย รวมไปถึงวิชาสายอาชีพ เช่น บัญชี, เศรษฐศาสตร์, กราฟฟิก ฯลฯ โรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองต้องการมากที่สุด อีกทั้งยังมีศูนย์การเรียนเสริมซึ่งโรงเรียนจัดสอนให้ฟรีเป็นคลับขนาดใหญ่ ให้นักเรียนได้เรียนเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมร่วมกันหลังเลิกเรียน จุดประสงค์หลักของศูนย์การเรียนนี้ คือการช่วยเหลือและพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนนาชาติ

Accommodation

โฮมสเตย์ทุกหลังได้ผ่านการตรวจสอบตามข้อกำหนดของโรงเรียน โดยทุกหลังมีสภาพแวดล้อม ที่ดี ปลอดภัย พร้อมรองรับนักเรียนชาวต่างชาติเพื่อให้นักเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยมีความสุขควบคู่การเรียนรู้ในสถาบันชั้นแนวหน้าของประเทศนิวซีแลนด์ให้นักเรียนได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ พร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง เป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้นักเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา และได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมที่แตกต่างจากที่เป็นอยู่ เพื่อให้  นักเรียนได้เติบโตและรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดียิ่งขึ้น