Kavanagh College

Additional Information

เมือง

Dunedin

การเดินทาง

Airplane, Bicycle, Bus, Private Car, Taxi

ที่พัก *

Homestay

ช่วงเวลาเปิดเทอม

เทอม 1 (กุมภาพันธ์ – เมษายน), เทอม 2 (เมษายน – มิถุนายน), เทอม 3 (กรกฎาคม – กันยายน), เทอม 4 (ตุลาคม – ธันวาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 600,000 บาท / ปี

Kavanagh College
ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้และสร้างความแตกต่างให้กับนักเรียน เน้นความรู้ทางด้านวิชาการ วัฒนธรรม คุณธรรม และกีฬา พร้อมทั้งพัฒนา นักเรียนในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนก้าวออกไปเรียนรู้โลกภายนอกได้อย่างมั่นใจ เน้นให้นักเรียนเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่สำหรับดูแลนักเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างใกล้ชิด

Curriculum

โรงเรียนเน้นให้นักเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเรียนรู้ภาษาอังกฤษและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศนิวซีแลนด์ และต่างประเทศ ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนสอบติดในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีวิชาเลือกมากมาย พร้อมทั้งกิจกรรมนอกสถานที่ที่โรงเรียนจัดขึ้น ทำให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนและกิจกรรมไปพร้อม ๆ กัน

Accommodation

โรงเรียนได้จัดหาโฮมสเตย์ที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เรียนรู้การเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ โฮมสเตย์ทุกหลังพร้อมที่จะเป็นบ้านหลังที่สองของนักเรียน ให้นักเรียนรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านของตัวเอง อีกทั้งยังเป็นที่สำหรับเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนอีกด้วย